องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 292 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 17
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 9
  1 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 6
  1 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 6
  1 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 6
  14 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 42
  9 ก.ย. 2564    ประกาศ (แบบ สด.38) 27
  8 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11
  8 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล 12
  8 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 12
  8 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง 7
  26 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี พ.ศ. 2564 23
  16 ก.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เนื่องจากเหตุพิเศษ 23
  29 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 27
  9 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 25
  14 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 27
  7 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 21
  28 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 20
  28 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 18
  31 มี.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]