องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ก.ค. 2565    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย 27
  22 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 13
  20 ก.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรัรบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 12
  11 ก.ค. 2565    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 15
  30 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี พ.ศ. 2565 15
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 32
  25 เม.ย. 2565    เรียกประชุมสภา อบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 47
  18 เม.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59
  18 เม.ย. 2565    ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนตำบลมดแดง เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ที่ทำการองค์ 52
  21 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 1/2565 82
  18 ก.พ. 2565    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 85
  26 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 111
  17 ม.ค. 2565    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 2
  4 ม.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 140
  30 ธ.ค. 2564    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 100
  30 ธ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 94
  24 ธ.ค. 2564    การประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ครั้งแรก 104
  24 ธ.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 136
  30 พ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 170
  15 พ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่ว่นตำบลมดแดง 98


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]