องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  โทษของยาเสพติด
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

 6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริห...
1 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
1 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565
20 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 70 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
19 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง...
18 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบใส่ทราย ขนาด 16 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 10,000 ใบ โดยวิ...
7 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ...
28 ก.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557