องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565
  24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"
  ภาพกิจกรรม "แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 26 ก.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
22 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในป...
20 ก.ค. 2565 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรัรบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565
11 ก.ค. 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส...
16 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ
9 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ
8 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
27 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมด...
25 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ
22 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจ...
21 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557