องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2559    การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 120
  28 ต.ค. 2559    เรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 120
  19 ต.ค. 2559    ประกาศการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการสาธารณะ ประจำปี 2559 111
  18 ต.ค. 2559    รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 123
  7 ต.ค. 2559    ขอเชิญร่วมโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนประจำปี 2560 142
  6 ต.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 104
  28 ก.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ 114
  8 ก.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 114
  8 ก.ย. 2559    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 120
  17 ส.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 132
  27 ก.ค. 2559    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 112
  27 ก.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2559 114
  27 ก.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 151
  27 ก.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 110
  9 มิ.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง 105
  27 เม.ย. 2559    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 142
  27 เม.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2559 109
  24 มี.ค. 2559    ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 109
  10 ก.พ. 2559    ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 111
  9 ก.พ. 2559    กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 113


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าที่ 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ]