องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 157
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 167
  4 พ.ย. 2563    โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี RSV 127
  29 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศฯ เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 116
  14 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 123
  14 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 116
  14 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 112
  9 ต.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 111
  5 ต.ค. 2563    สรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 119
  10 ก.ย. 2563    การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 182
  10 ก.ย. 2563    การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หลังเปิดให้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 178
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 183
  29 ก.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 124
  24 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563 175
  22 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 167
  22 ก.ค. 2563    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face" (YouthTubers) 168
  22 ก.ค. 2563    การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ 151
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 170
  11 มิ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 156
  28 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 184


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]