องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 480 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]128
382 ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 20 ม.ค. 2560 ]128
383 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 30 ธ.ค. 2559 ]158
384 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 ธ.ค. 2559 ]203
385 ขอเชิญร่วมข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา [ 22 ธ.ค. 2559 ]124
386 ประกาศแผนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร [ 22 ธ.ค. 2559 ]179
387 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 15 ธ.ค. 2559 ]129
388 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 15 ธ.ค. 2559 ]201
389 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลารับชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2559 ]129
390 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในวันหยุดนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) [ 15 ธ.ค. 2559 ]126
391 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในช่วงเวลาพักเที่ยงของทุกวันทำการ เวลา 12.00 - 13.00 น. [ 15 ธ.ค. 2559 ]156
392 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 นอกสถานที่ในพื้นที่ตำบลมดแดง [ 15 ธ.ค. 2559 ]169
393 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 15 ธ.ค. 2559 ]128
394 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน จัดเก็บภาษี และเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 ธ.ค. 2559 ]129
395 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ [ 15 ธ.ค. 2559 ]137
396 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2559 ]136
397 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับเงิน และผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงิน [ 15 ธ.ค. 2559 ]642
398 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2559 ]140
399 เรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]133
400 ประกาศการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการสาธารณะ ประจำปี 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]124
401 รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 18 ต.ค. 2559 ]135
402 ขอเชิญร่วมโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนประจำปี 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]167
403 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 [ 6 ต.ค. 2559 ]117
404 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ [ 28 ก.ย. 2559 ]127
405 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]126
406 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]136
407 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]157
408 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]125
409 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]131
410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 27 ก.ค. 2559 ]186
411 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ค. 2559 ]123
412 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง [ 9 มิ.ย. 2559 ]117
413 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]168
414 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]123
415 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 24 มี.ค. 2559 ]122
416 ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 10 ก.พ. 2559 ]123
417 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 9 ก.พ. 2559 ]127
418 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]122
419 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]144
420 กำหนดเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 [ 18 ธ.ค. 2558 ]119
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12