องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 115
  2 ม.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 107
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 147
  24 ธ.ค. 2561    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 495/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับเงินและผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงิน 117
  24 ธ.ค. 2561    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 499/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 158
  24 ธ.ค. 2561    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 500/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 156
  24 ธ.ค. 2561    ที่ 501/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 117
  24 ธ.ค. 2561    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 502/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 137
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 108
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 110
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน 106
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำรุงภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 107
  6 ธ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์เพจเฟชบุ๊คของ สคบ. (Infographic) และ QR Code 157
  3 ธ.ค. 2561    การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับปรุงบทบาทกระทรวงมหาดไทย 105
  30 พ.ย. 2561    ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี 104
  28 พ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 152
  21 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 115
  21 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 139
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 105
  24 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) 107


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]