องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1 116
  30 ม.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 109
  30 ม.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 114
  30 ม.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 148
  3 ม.ค. 2561    ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 146
  27 ธ.ค. 2560    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน จัดเก็บ พิจารณาอุทธรณ์และเร่งรัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 112
  27 ธ.ค. 2560    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 116
  27 ธ.ค. 2560    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 144
  27 ธ.ค. 2560    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 123
  27 ธ.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงฯ 158
  27 ธ.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 154
  27 ธ.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 118
  27 ธ.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 112
  11 ต.ค. 2560    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2560 111
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 116
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 116
  25 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 199
  9 ส.ค. 2560    การแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 152
  27 ก.ค. 2560    ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย 153
  27 ก.ค. 2560    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 และประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 112


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] หน้าที่ 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]