องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2564    โครงการ "คนดีศรีสุพรรณ" 111
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 122
  25 ธ.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 104
  18 ธ.ค. 2563    ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลมดแดงที่ยังไม่การอบรมลงทะเบียนผ่าน QR Code ของกรมอนามัย 147
  14 ธ.ค. 2563    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่เกิดจากบุหรี่ 118
  3 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 113
  3 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 148
  24 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 117
  23 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 164
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 142
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 119
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 149
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 151
  4 พ.ย. 2563    โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี RSV 120
  29 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศฯ เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 109
  14 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 118
  14 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 111
  14 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 109
  9 ต.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 107
  5 ต.ค. 2563    สรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 113


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]