องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 581 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]146
302 ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลมดแดงที่ยังไม่การอบรมลงทะเบียนผ่าน QR Code ของกรมอนามัย [ 18 ธ.ค. 2563 ]214
303 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่เกิดจากบุหรี่ [ 14 ธ.ค. 2563 ]177
304 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]159
305 ประกาศ เรื่อง ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]196
306 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]166
307 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง [ 23 พ.ย. 2563 ]240
308 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 พ.ย. 2563 ]201
309 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 พ.ย. 2563 ]175
310 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 11 พ.ย. 2563 ]200
311 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 11 พ.ย. 2563 ]209
312 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี RSV [ 4 พ.ย. 2563 ]169
313 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศฯ เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]148
314 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]163
315 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2563 ]151
316 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]145
317 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]145
318 สรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]152
319 การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]219
320 การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หลังเปิดให้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 10 ก.ย. 2563 ]237
321 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]224
322 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]162
323 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]222
324 ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา [ 22 ก.ค. 2563 ]215
325 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face" (YouthTubers) [ 22 ก.ค. 2563 ]200
326 การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2563 ]183
327 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]217
328 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 11 มิ.ย. 2563 ]191
329 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]234
330 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]299
331 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]179
332 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]176
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 เม.ย. 2563 ]147
334 โครงการงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 357 [ 21 เม.ย. 2563 ]224
335 10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 เม.ย. 2563 ]154
336 แนวทางการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทานต่อสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 13 เม.ย. 2563 ]149
337 ธกส.สาขาศรีประจันต์ ปรับเวลาให้บริการชั่วคราว เป็น 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]210
338 เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]183
339 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]154
340 ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การออกให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]164
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15