องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563

1. เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้ / กระทรวงการคลัง

2. พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. ปภ. แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย / กระทรวงมหาดไทย

5. ผู้สูงวัยได้เฮ ประกันสังคมให้โอกาสผู้สูงอายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 / กระทรวงแรงงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :