องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 530 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี RSV [ 4 พ.ย. 2563 ]163
282 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศฯ เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]144
283 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]157
284 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2563 ]145
285 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]140
286 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]141
287 สรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]147
288 การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]213
289 การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หลังเปิดให้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 10 ก.ย. 2563 ]213
290 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]218
291 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]156
292 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]212
293 ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา [ 22 ก.ค. 2563 ]207
294 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face" (YouthTubers) [ 22 ก.ค. 2563 ]195
295 การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2563 ]177
296 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]210
297 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 11 มิ.ย. 2563 ]186
298 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]225
299 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]280
300 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]170
301 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]170
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 เม.ย. 2563 ]143
303 โครงการงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 357 [ 21 เม.ย. 2563 ]213
304 10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 เม.ย. 2563 ]150
305 แนวทางการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทานต่อสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 13 เม.ย. 2563 ]143
306 ธกส.สาขาศรีประจันต์ ปรับเวลาให้บริการชั่วคราว เป็น 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]201
307 เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]162
308 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]148
309 ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การออกให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]155
310 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]152
311 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]142
312 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ไปปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]144
313 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) [ 27 มี.ค. 2563 ]203
314 มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด [ 26 มี.ค. 2563 ]210
315 ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวของศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล [ 26 มี.ค. 2563 ]223
316 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]205
317 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]181
318 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 ก.พ. 2563 ]156
319 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]152
320 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 25 ก.พ. 2563 ]148
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14