องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 530 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]91
202 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรัรบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]93
203 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา และประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]29
204 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 11 ก.ค. 2565 ]100
205 โครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 11 ก.ค. 2565 ]25
206 ประกาศ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]95
207 กิจกรรม การสานกระเช้าจากต้นแห้ว จำนวน 15 ชัวโมง [ 27 มิ.ย. 2565 ]26
208 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]28
209 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]111
210 ประชาสัมพันธ์ โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]33
211 ประชาสัมพันธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 8 มิ.ย. 2565 ]28
212 หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 7 มิ.ย. 2565 ]28
213 โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]26
214 โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]28
215 เรียกประชุมสภา อบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 25 เม.ย. 2565 ]134
216 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]165
217 ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนตำบลมดแดง เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ที่ทำการองค์ [ 18 เม.ย. 2565 ]184
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]153
219 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]169
220 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ม.ค. 2565 ]199
221 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2565 ]82
222 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2565 ]25
223 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]216
224 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]262
225 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]171
226 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]26
227 การประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ครั้งแรก [ 24 ธ.ค. 2564 ]179
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]224
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]247
230 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่ว่นตำบลมดแดง [ 15 พ.ย. 2564 ]216
231 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 15 พ.ย. 2564 ]185
232 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]160
233 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 6 ต.ค. 2564 ]190
234 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 6 ต.ค. 2564 ]186
235 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]166
236 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]197
237 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]181
238 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 ถึงสิงหาคม 2564) [ 20 ก.ย. 2564 ]107
239 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2564 ]199
240 ประกาศ (แบบ สด.38) [ 9 ก.ย. 2564 ]172
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14