องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 563 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศ เรื่อง ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร [ 20 ต.ค. 2565 ]71
202 ข้อมูลการใช้พลังงาน ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]26
203 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]65
204 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]67
205 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]63
206 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]68
207 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ [ 10 ต.ค. 2565 ]33
208 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]86
209 สมรรถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2565 ]15
210 สมรรถนะผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2565 ]15
211 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2565 ]14
212 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
213 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566) [ 29 ก.ย. 2565 ]76
214 ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.ย. 2565 ]96
215 ข้อมูลการใช้พลังงาน ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]27
216 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]97
217 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]84
218 กำหนดแผนการออกหน่วยบริการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]83
219 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]92
220 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]69
221 ประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระไม่เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว [ 1 ก.ย. 2565 ]94
222 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 31 ส.ค. 2565 ]108
223 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]33
224 ประชาสัมพันธ์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8ฯ [ 23 ส.ค. 2565 ]88
225 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) [ 23 ส.ค. 2565 ]89
226 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี [ 19 ส.ค. 2565 ]92
227 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา และประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]29
228 การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 16 ส.ค. 2565 ]28
229 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจ การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]30
230 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาและสนามกีฬาในองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 2 ส.ค. 2565 ]63
231 ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ค. 2565 ]33
232 โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]29
233 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย [ 26 ก.ค. 2565 ]193
234 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]97
235 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรัรบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]98
236 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา และประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]35
237 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 11 ก.ค. 2565 ]110
238 โครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 11 ก.ค. 2565 ]30
239 ประกาศ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]100
240 กิจกรรม การสานกระเช้าจากต้นแห้ว จำนวน 15 ชัวโมง [ 27 มิ.ย. 2565 ]31
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15