องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 563 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรื่อง รับสมัครนนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ [ 24 ม.ค. 2567 ]21
42 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
43 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาอ้อย [ 15 ม.ค. 2567 ]7
44 เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 ม.ค. 2567 ]17
45 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]13
46 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ประกวดร้องเพลงไทยสากล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]12
47 ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]19
48 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]46
49 ประกาศ ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของระชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
51 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 4 ธ.ค. 2566 ]15
52 ประกาศ เรื่อง การคัดแยกขยะ [ 4 ธ.ค. 2566 ]17
53 ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 4 ธ.ค. 2566 ]14
54 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2566 ]14
55 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยสากล "โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567" [ 30 พ.ย. 2566 ]19
56 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2566 ]17
57 การรักษาความสะอาดในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]20
58 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]25
59 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]23
60 ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2566 ]31
61 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]37
62 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]34
63 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]33
64 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2566 ]45
65 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่องค์กรบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 17 ต.ค. 2566 ]39
66 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]22
67 ประกาศ เรื่อง มลพิษทางน้ำ [ 11 ต.ค. 2566 ]42
68 ประกาศ เรื่อง มลพิษทางน้ำ หรือ น้ำเสีย [ 11 ต.ค. 2566 ]44
69 รายงานผลรายรับ-รายจ่ายของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง [ 9 ต.ค. 2566 ]50
70 ประกาศ เรื่อง การรับมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา [ 6 ต.ค. 2566 ]50
71 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]7
72 การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM [ 3 ต.ค. 2566 ]17
73 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]55
74 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 ต.ค. 2566 ]38
75 ประกาศ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วรตำบลมดแดง [ 29 ก.ย. 2566 ]46
76 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานตามภารกิจ [ 26 ก.ย. 2566 ]62
77 ประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติตาม "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ [ 4 ก.ย. 2566 ]61
78 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]28
79 ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ให้งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ [ 28 ส.ค. 2566 ]75
80 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ส.ค. 2566 ]525
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15