องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 563 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]149
342 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน [ 27 ธ.ค. 2562 ]162
343 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]216
344 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 23 ธ.ค. 2562 ]208
345 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2562 ]179
346 การจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอศรีประจันต์คัพ" ประจำปี 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]202
347 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การดำเนินการ โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]206
348 ขอประชาสัมพันธ์ไม่ทำนาปรัง และใช้น้ำอย่างประหยัด [ 13 ธ.ค. 2562 ]157
349 1 มกราคม 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว [ 28 พ.ย. 2562 ]197
350 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]244
351 มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 [ 20 พ.ย. 2562 ]204
352 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]212
353 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]199
354 การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ [ 13 พ.ย. 2562 ]147
355 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]155
356 รายงานผลแบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]146
357 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2/2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]175
358 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2/2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]209
359 ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [ 11 ก.ย. 2562 ]207
360 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) [ 26 ส.ค. 2562 ]155
361 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]213
362 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]158
363 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ [ 12 ก.ค. 2562 ]163
364 แผนการแสดงตนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2562 ]154
365 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 2 ก.ค. 2562 ]152
366 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.ค. 2562 ]157
367 ขอเชิญประชาชนตำบลมดแดง ร่วมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. [ 5 มิ.ย. 2562 ]199
368 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]210
369 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]167
370 แผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 มี.ค. 2562 ]156
371 ประกาศ เรื่อง การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]220
372 รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด [ 20 มี.ค. 2562 ]246
373 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]149
374 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) [ 1 มี.ค. 2562 ]172
375 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2562 ]167
376 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2562 ]158
377 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]164
378 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 31 ม.ค. 2562 ]269
379 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 466/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และทบทวนแผนชุมชนตามโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน [ 2 ม.ค. 2562 ]755
380 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่่ 467/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน และคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน [ 2 ม.ค. 2562 ]166
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15