องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางสุชาดา พลอยสุกใส
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางชมพูนุท สอดศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +  นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +  นางสาวทิพย์วนารี  บุญเกิด
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th
  ชื่อ +  นางสาวศศิประภา เครือหอม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th