องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายวินัย โพธิสุทธิ์


ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  086-084-3832
  อีเมล์ + saraban@moddang.go.th  ชื่อ +
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  092-444-6923
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต.มดแดง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th

  ชื่อ +  นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
  ตำแหน่ง +
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +  นายตฤณภพ  ประเสริฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +  นายตฤณภพ  ประเสริฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th