องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 511 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในวันหยุดนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) [ 15 ธ.ค. 2559 ]143
402 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในช่วงเวลาพักเที่ยงของทุกวันทำการ เวลา 12.00 - 13.00 น. [ 15 ธ.ค. 2559 ]172
403 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 นอกสถานที่ในพื้นที่ตำบลมดแดง [ 15 ธ.ค. 2559 ]186
404 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 15 ธ.ค. 2559 ]146
405 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน จัดเก็บภาษี และเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 ธ.ค. 2559 ]148
406 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ [ 15 ธ.ค. 2559 ]160
407 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2559 ]154
408 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับเงิน และผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงิน [ 15 ธ.ค. 2559 ]758
409 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2559 ]162
410 เรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]153
411 ประกาศการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการสาธารณะ ประจำปี 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]144
412 รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 18 ต.ค. 2559 ]158
413 ขอเชิญร่วมโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนประจำปี 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]194
414 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 [ 6 ต.ค. 2559 ]134
415 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ [ 28 ก.ย. 2559 ]143
416 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]147
417 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]161
418 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]178
419 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]147
420 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]153
421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 27 ก.ค. 2559 ]203
422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ค. 2559 ]143
423 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง [ 9 มิ.ย. 2559 ]134
424 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]183
425 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]141
426 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 24 มี.ค. 2559 ]137
427 ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 10 ก.พ. 2559 ]142
428 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 9 ก.พ. 2559 ]148
429 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]146
430 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]167
431 กำหนดเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 [ 18 ธ.ค. 2558 ]141
432 รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.มดแดง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน [ 2 พ.ย. 2558 ]201
433 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 [ 27 ต.ค. 2558 ]146
434 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2558 [ 27 ต.ค. 2558 ]144
435 ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมดแดง [ 1 ต.ค. 2558 ]211
436 โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]145
437 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งดการปลูกข้าวของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา [ 4 ส.ค. 2558 ]172
438 กิจกรรมจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ [ 3 ส.ค. 2558 ]151
439 เรื่องประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]160
440 ประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสถาอบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]216
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13