องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 581 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ [ 12 ก.ค. 2562 ]163
382 แผนการแสดงตนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2562 ]154
383 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 2 ก.ค. 2562 ]152
384 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.ค. 2562 ]157
385 ขอเชิญประชาชนตำบลมดแดง ร่วมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. [ 5 มิ.ย. 2562 ]199
386 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]210
387 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]167
388 แผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 มี.ค. 2562 ]156
389 ประกาศ เรื่อง การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]220
390 รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด [ 20 มี.ค. 2562 ]247
391 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]149
392 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) [ 1 มี.ค. 2562 ]172
393 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2562 ]167
394 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2562 ]158
395 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]164
396 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 31 ม.ค. 2562 ]275
397 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 466/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และทบทวนแผนชุมชนตามโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน [ 2 ม.ค. 2562 ]762
398 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่่ 467/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน และคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน [ 2 ม.ค. 2562 ]166
399 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน [ 2 ม.ค. 2562 ]157
400 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 2 ม.ค. 2562 ]153
401 ประกาศ เรื่อง ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]199
402 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 495/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับเงินและผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงิน [ 24 ธ.ค. 2561 ]176
403 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 499/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 24 ธ.ค. 2561 ]213
404 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 500/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 [ 24 ธ.ค. 2561 ]216
405 ที่ 501/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ [ 24 ธ.ค. 2561 ]166
406 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ 502/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 24 ธ.ค. 2561 ]194
407 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 24 ธ.ค. 2561 ]153
408 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 24 ธ.ค. 2561 ]151
409 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 24 ธ.ค. 2561 ]146
410 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำรุงภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]155
411 ประชาสัมพันธ์เพจเฟชบุ๊คของ สคบ. (Infographic) และ QR Code [ 6 ธ.ค. 2561 ]223
412 การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับปรุงบทบาทกระทรวงมหาดไทย [ 3 ธ.ค. 2561 ]153
413 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี [ 30 พ.ย. 2561 ]155
414 ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา [ 28 พ.ย. 2561 ]208
415 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]165
416 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]190
417 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]161
418 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) [ 24 ต.ค. 2561 ]149
419 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 22 ต.ค. 2561 ]156
420 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]153
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15