องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.พ. 2560    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 117
  7 ก.พ. 2560    ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 115
  31 ม.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 123
  26 ม.ค. 2560    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 111
  20 ม.ค. 2560    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 115
  30 ธ.ค. 2559    การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 140
  22 ธ.ค. 2559    การขึ้นทะเบียนเพื่อขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 172
  22 ธ.ค. 2559    ขอเชิญร่วมข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา 112
  22 ธ.ค. 2559    ประกาศแผนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 152
  15 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 116
  15 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 168
  15 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลารับชำระภาษีประจำปี 2560 115
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในวันหยุดนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) 115
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในช่วงเวลาพักเที่ยงของทุกวันทำการ เวลา 12.00 - 13.00 น. 138
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนรับยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 นอกสถานที่ในพื้นที่ตำบลมดแดง 148
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 117
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน จัดเก็บภาษี และเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 117
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 117
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 120
  15 ธ.ค. 2559    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับเงิน และผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงิน 483


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]